Οργάνωση και λειτουργικός ανασχεδιασμός

Κύριος σκοπός της υπηρεσίας του οργανωτικού και λειτουργικού ανασχεδιασμού είναι η βελτιστοποίηση της απόδοσης των φορέων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Αυτή επιτυγχάνεται μέσω της μοντελοποίησης των διαφόρων διαδικασιών, της πλήρους αποτύπωσης των βημάτων για την ορθή οργάνωση και λειτουργία του φορέα και ταυτόχρονα την απλούστευση και τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών που ακολουθούνται (re-engineering).

Σχετικά με την υπηρεσία του Οργανωτικού και Λειτουργικού ανασχεδιασμού, εξειδικευόμαστε σε :

  • Αποτύπωση υφιστάμενων διαδικασιών (διαγράμματα ροής)
  • Μοντελοποίηση διαδικασιών (απλούστευση, ανασχεδιασμός)
  • Διαδικασίες βελτιστοποίησης της οργάνωσης και λειτουργίας