Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης Δικαιούχων
(ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ)

Η εταιρεία διαθέτοντας πολυετή  εμπειρία και τεχνογνωσία στην παροχή υποστήριξης εξειδικευμένων συμβουλών σε δυνητικούς Δικαιούχους και στην παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβουλών ,προσφέρει υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου, παρέχοντας πρακτικές και εφαρμόσιμες  συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα για τις ανάγκες εξειδίκευσης, υλοποίησης, παρακολούθησης και ορθής διαχείρισης των ενταγμένων Πράξεων / Έργων / Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι της εταιρείας μας παρέχουν σε δημόσιους και σε ιδιωτικούς οργανισμούς υποστηρικτικές υπηρεσίες που αφορούν:

Α) τον έλεγχο και καταχώρηση όλων των απαραίτητων στοιχείων και συνημμένων εγγράφων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Πράξης

Β) τη σύνταξη και υποβολή Τεχνικών Δελτίων, Δελτίων Δαπανών, Δελτίων Παρακολούθησης και Δελτίου Δήλωσης Ολοκλήρωσης του Έργου

Γ) την υποστήριξη στις διαγωνιστικές διαδικασίες των υποέργων της Πράξης

Δ) τη διαχείριση και παρακολούθηση της ενταγμένης Πράξης κατά την περίοδο υλοποίησής της

Ε) τη διαχείριση και παρακολούθηση όλου του φυσικού αντικειμένου της πράξης με τήρηση διοικητικών φακέλων έργου

Στ) τη συστηματική παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος για την πορεία του έργου με εντοπισμό αποκλίσεων ή χρονικών καθυστερήσεων, κατάρτιση αναφορών σε ό,τι σχετίζεται με την Πράξη κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας υλοποίησής της.

Πιο συνοπτικά, η ΆΠΟΨΗ Υπηρεσίες Συμβουλευτικής εξειδικεύεται στην :

  • Παροχή υπηρεσιών ωρίμανσης & εξειδίκευσης Δράσεων / Προσκλήσεων / Έργων
  • Σύνταξη και Υποβολή Δελτίων σχετικών με το έργο
  • Υποστήριξη Φορέων στην υλοποίηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων